ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Kαλοκαίρι 2015

Το ωράριο του γραφείο μας θα είναι για τους καλοκαιρινούς μήνες 
Δ-Π 09.00-15.00 Για ραντεβού παρακαλώ καλέστε μας στο 6983611383


------


ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΤ

Αυξήστε το εισοδημά σας αξιοποιόντας την περιουσία σας. Οι ιδιοκτήτες που θέλουν να ενοικιάσουν την ακίνητα τους για τουριστική χρήση μπορούν εύκολα να βγάλουν άδεια απο τον Ε.Ο.Τ βάσει του Ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82 Α) και του Ν. 4179/13 (Φ.Ε.Κ. 175 Α) και να λάβουν το αντίστοιχο ειδικό σήμα λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση που κάποιος ενοικιάσει την κατοικία του δίχως το σήμα Ε.Ο.Τ προβλέπονται πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν τις 50.000 €.   


Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας για την έκδοση του σήματος. Επικοινωνήστε μαζί μας και αυξήστε σημαντικά το εισοδημά σας αξιοποιόντας το εξοχικό ή την κατοικία σας.

------


Τήνος 20/12/2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123Α

Τι αφορά

Το εν λόγω μέτρο χορηγεί ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου και αναφέρεται σε αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων όταν από τη μεταποίησή τους προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, δηλαδή προϊόντων του εδάφους και της κτηνοτροφίας καθώς και προϊόντων πρώτης μεταποιήσεως, τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτά.

Στόχοι του Προγράμματος

Στόχος του Μέτρου είναι η ενίσχυση επενδύσεων :
που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που επενδύουν στη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας τους, καθώς καικατά το πλείστον συμβάλλουν : 
A)στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων βασικών κλάδων γεωργικής παραγωγής (π.χ. μέσω της κάλυψης της ελλειμματικότητας στη μεταποιητική υποδομή σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας, στη σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών με παραγωγούς κ.λπ.),
B)στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων των στηριζόμενων επιχειρήσεων, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτομίας, τήρησης σύγχρονων κανόνων ασφάλειας τροφίμων για την προστασία του καταναλωτή καθώς και με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων,
Γ) στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας ή προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης “νησιωτικό” ή “ορεινό”, φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης, παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, από επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωικών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές,
Δ)στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στη βελτίωση της υγιεινής και προστασίας του καταναλωτή,
Ε)στη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονομικών συνθηκών και της καλής διαβίωσης των ζώων,
ΣΤ)στη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών (π.χ. αύξηση πωλήσεων, εξαγωγική δραστηριότητα) για τα γεωργικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο της ΚΟΑ.

Ποιοί μπορούν να επιδοτηθούν

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι:

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της “Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003” σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L124/36/20−5−03
οι επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. €, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ του μέγιστου ποσοστού του άρθρου 3, παράγραφος 1 της παρούσας.
Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου (όλα τα νησιά του Αιγαίου πελάγους, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια)κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης.
Οι δικαιούχοι ενίσχυσης πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.

Τονίζεται ότι οι φορείς των επενδύσεων θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, ενώ το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν  μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του αιτούμενου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης.

Τομείς Υλοποίησης Επενδύσεων

Στα πλαίσια του προγράμματος θα ενισχυθούν επενδύσεις στους ακόλουθους τομείς:

-Κρέας, με επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμούς και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering).
-Γάλα, με επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδες επεξεργασίας γάλακτος.
-Αυγά – Πουλερικά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών , μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών.
-Μέλι, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης - συσκευασίας μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.
-Σηροτροφία και άλλα είδη, με επενδύσεις σε μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών.
Δημητριακά, με επενδύσεις σε μονάδες αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών, κ.λπ.
-Ελαιούχα προϊόντα, με επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια - συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ.
-Οίνος, με επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
-Οπωροκηπευτικά, με επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εμπορίας, μεταποίησης οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιμων ελιών.
-Άνθη, με επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εμπορίας ανθέων.
-Ζωοτροφές, με επενδύσεις κυρίως, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, κ.λπ.
-Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, με επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
-Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.


Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:

-Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
-Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
-Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως προβλέπεται στις εθνικές διατάξεις.
-Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
-Την αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους.
-Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 και Καν.142/11), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
-Τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
-Τα απρόβλεπτα ενισχύονται μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης εφόσον αφορούν επιλέξιμες δαπάνες.
-Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση) καθώς και οι δαπάνες κατασκευής και ανάρτησης επεξηγηματικής πινακίδας ή διαφημιστικού πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης.
-Την απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κλπ).
-Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
-Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000 €.
-Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.

-Σημειώνεται ότι Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα εκτελεσθούν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης , η οποία θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης εργασιών.


Προϋπολογισμός Προγράμματος

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 100.000.000,00€ και το οποίο θα διατεθεί ως εξής :

80% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού από 100.000,00€ - 5.000.000,00€.
20% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού από 5.000.000,00€ - 10.000.000,00€.
Προθεσμία Υποβολής

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Forward στο ΤΗΛ: 2130 255 234
http://www.fwdc.gr/

ή με την Τοπικό Σύμβουλο Τήνου
Ιωάννα Παπασταθοπούλου- αρχ/των μηχανικός στο 2283026335- 6983611383

----------------------------

Τήνος 14/10/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων 
στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER


Μέχρι της 08 Ιανουαρίου 2014 είναι ενεργή η 2η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, υποψήφιους επενδυτές και δημόσιους φορείς που θέλουν να επενδύσουν σε μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, βιοτεχνίες, τουριστικά καταλύματα, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία, δράσεις ενημέρωσης,  πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ. 
Οι επενδύσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές του Ν.Κυκλάδων από νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις. Για την Τήνο οι περιοχές ένταξης είναι η Δ.Κ. Τήνου, η Τ.Κ. Τριαντάρου και η Τ.Κ. Δύο Χωριών (πρώην Δήμος Τήνου).

Οι επιλέξιμες επενδύσεις δύναται να αφορούν ενδεικτικά τα παρακάτω:

Εκσυγχρονισμοί, υποδομών διανυκτέρευσης.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής (ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία κλπ).
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί λοιπών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία, περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης).
Σήμανση αξιοθέατων- μνημείων
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς-στήριξη πολιτιστικών φορέων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη υποψήφιων επενδυτών (ενημέρωση, ηλεκτρονική υποβολή, σύνταξη φακέλου).

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να δημιουργήσουμε ΜΑΖΙ μια νέα πρόταση για τη ζωή σας!

Ιωάννα Παπασταθοπούλου. Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ
Φιλιππότη 11 84200 Τήνος- Κιν.6983611383- Γρ.22830 26335-  papasta@teemail.gr- www.aegeanarchitecture.gr
-----------------------


Συμμετοχή της Ι.Παπασταθοπούλου στο πάνελ ομιλητών της εσπερίδας με θέμα: 
"Σους ορίζοντες του Κορνήλιου Καστοριάδη 
Οικολογική δημοκρατία- αποανάπτυξη- αυτοδιαχείριση"

Διαβάστε το κείμενο ΕΔΩ

------------------------

Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου χώρου που στεγάζεται το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ στην Χώρα της Τήνου πραγματοποιείται έκθεση έγχρωμης φωτογραφίας της αρχιτέκτονως Ιωάννας Παπασταθοπούλου με τίτλο «Εικονική Τήνος».

Την επίπλωση έχει επιμεληθεί η εταιρεία Aloni και τις ειδικές κατασκευές η your GardenHellas

Ωρες λειτουργίας έκθεσης: Τρ-Πε-Πα 10.00-14.00 & 19.00-21.00, Δε,Τε,Σα 10.00-14.00
Δ/νση: Φιλιππότη 11 (δίπλα στο ξενοδοχείο Μελτέμι)
Τηλ.: 2283026335